Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Katy Independent School District

School Board

Katy ISD Board of Trustees Election May 1, 2021

Katy ISD will hold a General Election on May 1, 2021 (polling locations). Trustee Positions 6 and 7 will be on the ballot to serve a three-year term.

Current state law requires a candidate for trustee of an independent school district to be a qualified voter by the time required as prescribed by Election Code Section 141.001. An application for place on the ballot must be filed with the Elections Administrator located at the Katy ISD Education Support Complex, 6301 S. Stadium Lane, Katy, TX 77494 beginning Wednesday, January 13, 2021 and ending at 5:00 p.m. on Friday, February 12, 2021.


Justin R. Graham, Elections Administrator


Katy ISD celebrará una Elección General el 1 de mayo de 2021 (lugares de votación). Las Posiciones de Síndico 6 y 7 aparecerán en la boleta de votación para cumplir mandatos de tres años.

La legislación estatal actual exige que los candidatos a síndicos de un distrito escolar independiente sean votantes habilitados al momento requerido según lo dispone la Sección 141.001 del Código Electoral. Se debe presentar una solicitud de lugar en la boleta de votación (PDF) ante el Administrador de Elecciones con sede en Katy ISD Education Support Complex, 6301 S. Stadium Lane, Katy, TX 77494 a partir del miércoles 13 de enero de 2021 y hasta las 5:00 p.m. del viernes 12 de febrero de 2021.

Justin R. Graham, Administrador de Elecciones


Katy ISD sẽ tổ chức một Cuộc Tổng Tuyển Cử vào ngày 1 tháng Năm, 2021 (các địa điểm bỏ phiếu). Các Vị Trí Ủy Viên Quản Trị Số 6 và 7 sẽ được bầu trên lá phiếu với nhiệm kỳ phục vụ ba năm.

Luật tiểu bang hiện hành yêu cầu một ứng cử viên cho vị trí ủy viên quản trị của một khu học chánh độc lập phải là một cử tri hội đủ điều kiện vào thời điểm được yêu cầu theo như qui định của Mục 141.001 Bộ Luật Bầu Cử. Đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu phải được nộp cho Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử tại địa chỉ: Katy ISD Education Support Complex, 6301 S. Stadium Lane, Katy, TX 77494 trong thời gian từ thứ Tư, 13 tháng Một, 2021 đến 5 giờ chiều ngày thứ Sáu, 12 tháng Hai, 2021.

Justin R. Graham, Quản Trị Viên phụ trách Bầu Cử

 

Katy ISD 將於 2021 年 5 月 1 日(在投票地點)舉行普通選舉。選票上的第 6 和 7 理事席位任期三年。

根據現行州法律要求,獨立學區的理事候選人須在選舉法第 141.001 節規定的時間內成為合資格選民。候選人須向選舉行政官申報參選申請,選舉行政官位於 Katy ISD Education Support Complex, 6301 S. Stadium Lane, Katy, TX 77494。申報時間為 2021 年 1 月 13 日(週三)至 2021 年 2 月 12 日(週五)下午 5:00。

Justin R. Graham 選舉行政官


Position6
Position 7
​For additional information, you may contact  Justin Graham   Co​​​ntact

 

TEA District"A"  Rating
Katy ISD Facebook    Katy ISD Twitter    Katy ISD YouTube

6301 S. Stadium Lane - Katy TX 77494 | 281.396.6000 | Login | Accessibility

It is the policy of Katy ISD not to discriminate on the basis of sex, disability, race, religion, color, gender, age, or national origin
in its educational programs and/or activities, including career and technology programs, nor in its employment practices
and to provide equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups.

Katy ISD is not responsible for the content on external websites or servers.