Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Katy Independent School District

School Board

​​​Katy ISD Board of Trustees Election

2020 Election Day:  May 2, 2020 postponed until November 3, 2020


Early Voting Local Polling Locations |  [Español]  |  [中文普通話] [Tiếng Việt]

Election Day Local Polling Locations  | [Español]  |  [中文普通話]  |  [Tiếng Việt]


Katy ISD 's General Election scheduled for May 2, 2020 is postponed until November 3, 2020.  Katy ISD Trustee Positions 3, 4 and 5 will be on the ballot and will serve two and a half years of a three-year term. Katy ISD’s November 3, 2020 Board of Trustees Election will be administered by Harris, Fort Bend and Waller Counties. Detailed election and polling information is located on the website for the county where you reside.

La Elección General de Katy ISD programada para el 2 de mayo de 2020 fue postergada para el 3 de noviembre de 2020. Las Posiciones 3, 4 y 5 de Síndicos de Katy ISD estarán en la boleta de votación y ocuparán el cargo dos años y medio de un término de tres años. La Elección de la Junta de Síndicos de Katy ISD del 3 de noviembre de 2020 será administrada por los Condados de Harris, Fort Bend y Waller. Hay información detallada de la elección y de los lugares de votación en el sitio web del condado donde usted residir.

Cuộc Tổng Tuyển Cử của Katy ISD dự kiến tổ chức vào ngày 2 tháng Năm, 2020 đã được hoãn sang tổ chức vào ngày 3 tháng Mười Một, 2020. Ủy Viên Quản Trị Vị Trí Số 3, 4 và 5 của Katy ISD sẽ có trên lá phiếu và sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ trong hai năm rưỡi của một nhiệm kỳ ba năm. Cuộc Bầu Cử của Hội Đồng Quản Trị ngày 3 tháng Mười một, 2020 của Katy ISD sẽ do các Quận Harris, Fort Bend và Waller điều hành.  Thông tin chi tiết về cuộc bầu cử và thủ tục bỏ phiếu có trên trang mạng cho quận nơi quý vị cư ngụ.

原定於2020年5月2日舉行的Katy獨立學區普通選舉已推遲到2020年11月3日。Katy獨立學區第3、4及5理事席位將列於選票之上,任期為三年中的兩年半。KATY獨立學區的2020113日理事會選舉將由HarrisFort BendWaller縣管理。具體的選舉和投票信息位於您所居住的縣的網站上

Harris County (Condado de Harris)(Harris縣)(Quận Harris)

Fort Bend County (Condado de Fort Bend)(Fort Bend 縣)(Quận Fort Bend)

Waller County (Condado de Waller)(Waller 縣)(Quận Waller)

Justin R. Graham
Elections AdministratorCandidate Campaign Information & Reports

 

Position 3

 
Position 5
​For additional information, you may contact  Justin Graham   Co​​​ntact

 

TEA District"A"  Rating
Katy ISD Facebook    Katy ISD Twitter    Katy ISD YouTube

6301 S. Stadium Lane - Katy TX 77494 | 281.396.6000 | Login | Accessibility

It is the policy of Katy ISD not to discriminate on the basis of sex, disability, race, religion, color, gender, age, or national origin
in its educational programs and/or activities, including career and technology programs, nor in its employment practices
and to provide equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups.

Katy ISD is not responsible for the content on external websites or servers.